Obsah a metódy fyziky

Význam fyziky: fyzis – slovo starogréckeho pôvodu, znamená prírodu.

Fyzika – je veda o stavbe a pohybe živých a neživých telies v prírode, pokiaľ nie je spojená s chemickou väzbou. Rozdelenie:

1.) podľa metód práce

a) teoretická – formuluje a hľadá zákony, vzťahy na výpočet FV.
b) experimentálna – pozoruje javy, ktoré prebiehajú v prírode samovoľne alebo sú vyvolané pokusom. Meria FV.

2.) podľa odborov

a) klasická – mechanika, optika, akustika, elektrina, magnetizmus, atómová fyzika
b) moderná – fyzika častíc, polí a vlnová a kvantová fyzika. FV a ich jednotky.

Fyzikálne veličiny – sú fyzikálne vlastnosti, stavy a ich zmeny, ktoré môžeme merať.

Meranie FV – porovnávanie meranej FV predpísaným postupom s jej meracou jednotkou.

Meracia jednotka – je zvolená jednotka na meranie FV.
Číselná hodnota – udáva, koľkokrát je meracia jednotka obsiahnutá v meranej FV.

Medzinárodná sústava SI obsahuje:

1. základné jednotky – nezávisia od iných a nedajú sa odvodiť (dĺžka, hmotnosť, čas, el. prúd, termodynam. Teplota, látkové množstvo, svietivosť)
2. doplnkové jednotky – sú bezrozmerné, požívajú sa na meranie uhla (rovinný uhol, priestorový uhol)
3. odvodené jednotky – odvodzujú sa pomocou definičných vzťahov (hustota)
4. násobky a diely (tera, giga, mega, kilo, mili, mikro, nano, piko)
5. vedľajšie jednotky (°C, min).

Posunutie

Trajektória – myslená čiara, ktorú teleso opisuje pri pohybe.
Dráha – dĺžka trajektórie.
Posunutie – udáva celkovú zmenu polohy. Celková zmena polohy je rovnaká ako posunutie – je to FV – značka d. Znázorňujeme orientovanou úsečkou.
Hmotný bod – je model telesa, pri ktorom zachovávame hmotnosť a zanedbávame rozmery.

Skladanie posunutí

Do koncového bodu 1. posunutia umiestnime začiatočný bod 2. posunutia a výsledné posunutie je určené začiatočným bodom 2. posunutia. Skladanie posunutí je
nahradenie viacerých posunutí (zložiek) jedným, výsledným.

a) d1, d2 – majú rovnaký smer ˝d˝=˝d1˝+˝d2˝ Ţ d = d1 + d2
b) d1, d2 majú opačný smer ˝d˝=˝d1 - d2˝ Ţ d = d1 - d2 ak d1> d2
c) d1 ^ d2 d=Öd12 + d22
d) d1, d2 – majú rôzny smer
e) d1 - d2 = d1+ (-d2)
f) násobenie n. d1
n>